Legislație

Ce aşteaptă industria mobilei de la forurile legislative – solicitările industriei pentru o dezvoltare durabilă

• Organizatorul licitaţiilor de masă lemnoasă Romsilva trebuie să stabilească preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă fasonată pe specii şi pe sortimente de lemn rotund pentru industrializare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinându-se seama de standardele de lemn rotund naţionale, armonizate la standardele internaţionale, pe specii şi destinaţii, atât pentru lemnul cu coaja, cât şi pentru lemnul fără coajă, fundamentat pe principiile eficienţei economice şi a economiei de piaţă, corelat cu condiţiile de livrare.Articol complet

• Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului

Codul Silvic în vigoare prevede la articolul 60, alineatele (4) şi (5), următoarele:

„(4) Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(5) În elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (4) lit. a) şi g) se au în vedere următoarele principii:

a) valorificarea superioară a masei lemnoase;

g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preemţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare.”

• Potrivit opiniei producătorilor din industria mobilei şi a organizaţiilor de mediu prezente la discuţii în cadrul Grupului de lucru constituit de către MMAP, „valorificarea superioară a masei lemnoase” presupune o acţiune de adăugare de valoare sortimentelor de lemn industrial livrat conform standardelor în vigoare, prin prelucrări ulterioare, succesive, şi realizarea de produse din lemn prelucrate superior (mobilă, instrumente muzicale, binale, case prefabricate din lemn etc).

• Necesarul anual de consum estimat va fi prezentat de către operatorul economic pe baza istoricului de consum pe sortimente şi pe specii. Ocoalele silvice vor constitui loturi previzionate pentru producătorii din industria mobilei în baza necesarului de consum estimat, comunicat de către aceştia.

• Producătorii din industria mobilei participă la licitaţii de masăa lemnoasă fasonată, în plic închis, organizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, la care punctajul este stabilit, ca medie ponderată a doi indicatori:

  1. oferta de preţ – 50%; şi,
  2. 50%, gradul de prelucrare (lei/mc) calculat în funcţie de cuantumul taxelor şi impozitelor achitate în ultimul an la stat (bugetul de stat, asigurările sociale şi locale) şi material lemnos consumat;

• Vânzarea loturilor fasonate şi a pieselor personalizate sub echivalentul în lei a 30.000 € la preţul de referinţă stabilit de RNP, fundamentat şi pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă şi corelat cu condiţia de livrare, se poate face către producătorii din industria mobilei, prin vânzare directă, prin similitudine cu achiziţiile publice, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.

Art 19 din OUG 34/2006:
„Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 € exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 €, exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”

• Producătorii din industria mobilei, care încheie contracte de masă lemnoasă fasonată din pădurile proprietate publică, în baza prezentului regulament, nu vor putea comercializa lemn fasonat sau cherestea, chiar dacă achiziţionează lemn şi din alte surse.

Măsurile propuse mai sus sunt în conformitate cu prevederile din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, de valorificare superioară a masei lemnoase şi respectă prevederile tratatelor internaţionale semnate de România.

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu